O mne            Činnosti           Ceny         Fakturačné údaje          Ostatné         Kontakt                            mobil:  0908-166651
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vykonávam tieto geodetické a kartografické činnosti:
 

- Geometrické plány

- Vytyčovanie hraníc pozemkov

- Zameranie adresných bodov

- Polohopisné a výškopisné plány

- Podrobné zameranie budov
*  *  *

pozri aj:
 
Ukážky mojich prác