O mne            Činnosti           Ceny         Fakturačné údaje          Ostatné         Kontakt                            mobil:  0908-166651
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rozdelenie pozemku v extraviláne
Rýchly sprievodca


Rozdelenie  pozemku v intraviláne (v zastavanom území obce) je možné vždy na základe žiadosti vlastníka. V extraviláne (mimo zastavaného územia obce) je však delenie pozemkov obmedzené zákonom NRSR č. 180/1995 Z.z.. Tieto obmedzenia sa týkajú iba poľnohospodárskych pozemkov (orná pôda, chmelnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávnatý porast) a lesných pozemkov. Na pozemky, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a ostatná plocha sa obmedzenia  tohto zákona nevzťahujú.

Obmedzenia, ktoré je potrebné dodržať pri delení pozemku v extraviláne sú:

- U poľnohospodárskeho pozemku (orná pôda, chmelnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávnatý porast) nemôže právnym úkonom (kúpna zmluva, darovacia zmluva a zámenná zmluva), rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť pozemok menší ako 2000m2.
- U poľnohospodárskeho pozemku (orná pôda, chmelnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávnatý porast) nemôže právnym úkonom (kúpna zmluva, darovacia zmluva a zámenná zmluva), rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť spoluvlastnícky podiel, ktorý zodpovedá menej ako 2000m2.
- U lesného pozemku nemôže  právnym úkonom (kúpna zmluva, darovacia zmluva a zámenná zmluva), rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť pozemok menší ako 5000m2.
- U lesného pozemku nemôže  právnym úkonom (kúpna zmluva, darovacia zmluva a zámenná zmluva), rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť spoluvlastnícky podiel, ktorý zodpovedá menej ako 5000m2.

Existujú však výnimky, na ktoré sa tieto obmedzenia nevzťahujú. Výnimky sa vzťahujú na tieto prípady:

- ak sa poľnohospodársky pozemok (orná pôda, chmelnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávnatý porast) alebo lesný pozemok rozdeľuje na účely výstavby.
- ak sa poľnohospodársky pozemok (orná pôda, chmelnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávnatý porast) rozdeľuje na účely, pre ktoré by ho bolo možné vyvlastniť (napr. pre účely výstavby dialnic a pod.)
- ak sa poľnohospodársky pozemok (orná pôda, chmelnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávnatý porast) alebo lesný pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav.
- ak ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu (Zákon 229/1991 Zb.) (napr. ak sa jedná o reštitúciu)
- ak sa odčleňuje časť poľnohospodárskeho pozemku (orná pôda, chmelnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávnatý porast) alebo lesného pozemku  a pričleňuje sa k susednému pozemku,  pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok.
- ak ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady.
- ak sa jedná o osobitný originálny spôsob nadobudnutia pozemku vydržaním (Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR -  3 Cdo 68/2011).


Z uvedeného vyplýva, že ak sa jedná o oddelenie pozemku pod 2000m2 v extraviláne, ktorý je v katastri evidovaný ako orná pôda, chmelnica, vinica, ovocný sad, záhrada alebo trvalý trávnatý porast je potrebné pre zápis do katastra takéhoto pozemku doložiť tieto doklady:

a) Žiadosť vlastníka alebo návrh na vklad s kúpnou alebo darovacou zmluvou ak sa jedná o predaj alebo darovanie časti pozemku
b) Geometrický plán
c) Stanovisko obce, že sa jedná o delenie pozemku pre účely výstavby alebo zriadenia záhrad resp. je potrebné doložiť listinu vydanú štátnym orgánom, ktorá potvrdzuje, že sa jedná o výnimku zo zákazu drobenia pozemkov.


Z uvedeného vyplýva, že ak sa jedná o oddelenie pozemku pod 5000m2 v extraviláne, ktorý je v katastri evidovaný ako lesný pozemok je potrebné pre zápis do katastra takéhoto pozemku doložiť tieto doklady:

a) Žiadosť vlastníka alebo návrh na vklad s kúpnou alebo darovacou zmluvou ak sa jedná o predaj alebo darovanie časti pozemku
b) Geometrický plán
c) Stanovisko obce, že sa jedná o delenie pozemku pre účely výstavby alebo zriadenia záhrad resp. je potrebné doložiť listinu vydanú štátnym orgánom, ktorá potvrdzuje, že sa jedná o výnimku zo zákazu drobenia pozemkov.

Cieľom tohto dokumentu bolo vysvetliť časti verejnosti, ktoré doklady je potrebné doložiť Okresnému úradu - katastrálnemu odboru pri rozdelení pozemku v extraviláne. Preto informácie v tomto dokumente nie sú úplné. Spracovateľ tohto dokumentu neručí za použitie informácií v tomto dokumente, ani za škody vzniknuté v súvislosti s použitím týchto informácií.
 
 
Ing. Juraj Krajmer, v.r.