O mne            Činnosti           Ceny         Fakturačné údaje          Ostatné         Kontakt                            mobil:  0908-166651
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Zápis stavieb do katastra nehnuteľností
Rýchly sprievodca


 Do katastra nehnuteľností možno zapísať tieto stavby:
- skolaudované stavby - skolaudované od 1. 10. 1976 až po súčasnosť (tzv. nové stavby)
- stavby postavené pred 1. 10. 1976
- rozostavané stavby


 Stavby, ktoré nie sú spojené pevne so zemou sa do katastra nezapisujú.
 

Nové stavby a stavby postavené pred 1.10. 1976

Doklady, ktoré treba doložiť na kataster pri nových stavbách a stavbách postavených pred 1. 10. 1976: 

- Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností
- Originál resp. úradne overená kópia rozhodnutia o pridelení súpisného čísla - dokladá sa iba pri stavbách skolaudovaných od 1. 10. 1976 až po súčasnosť. Ak stavbe nebolo pridelené súpisné číslo, doloží sa kolaudačné rozhodnutie.
- Oznámenie obce, kedy bola stavba skončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom.
   Dokladá sa iba pri stavbách postavených pred 1. 10. 1976.
- Geometrický plán. Dokladá sa iba vtedy, ak stavba nie je momentálne zakreslená v katastrálnej mape resp. skutočný stav v teréne nie je totožný so stavom na katastrálnej mape (napr. na katastrálnej mape chýba časť stavby, ktorá však v teréne existuje).
- Kópia katastrálnej mapy. Dokladá sa iba vtedy ak stavba je už zakreslená v katastrálnej mape a skutočný stav teréne je totožný so stavom v katastrálnej mape. V tomto prípade nie je potrebné doložiť geometrický plán.
 

Po predložení týchto dokladov okresný úrad - katastrálny odbor zapíše na list vlastníctva stavbu do 60 dní od podania žiadosti do listu vlastníctva (konkrétne do časti "stavby" na liste vlastníctva). Na list vlastníctva zapíše okresný úrad ako vlastníka meno toho , kto je uvedený "rozhodnutí o určení súpisného čísla" alebo "oznámení obce” ako stavebník.
 
Rozostavané stavby
 
Doklady, ktoré treba doložiť na kataster pri rozostavaných stavbách:

- Žiadosť o zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
- Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby
- Znalecký posudok
- Právoplatné stavebné povolenie
 
Po predložení týchto dokladov okresný úrad - katastrálny odbor zapíše na list vlastníctva ako vlastníka meno toho, kto je uvedený v "stavebnom povolení" ako stavebník. Po dokončení stavby (presnejšie po kolaudácií) je potrebné aby stavebník požiadal zápis stavby do katastra nehnuteľností. (pozri časť: "Nové stavby a stavby postavené pred 1.10.1976").

Cieľom tohto dokumentu bolo vysveltiť časti verejnosti, ktoré dokumenty je potrebné doložiť  do katastra nehnuteľností pri zápise stavieb. Preto informácie v ňom memusia byť úplné. Spracovateľ tohto dokumentu neručí za použitie informácií v tomto dokumente, ani za škody vzniknuté v súvislosti s použitím týchto informácií.
 
 
Ing. Juraj Krajmer, v.r.